Towarzystwo Budownictwa Społecznego ABK Sp. z o.o.
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej jej własność oznaczonej jako:

Działka nr 27/8, w obrębie 12, o pow. 560 m2 zapisana w KW GD1G/00113715/3,  zabudowana budynkiem usługowym dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym o powierzchni użytkowej  526,22 m2 wybudowanym przed 1939 r.  położona przy ul. Grunwaldzkiej 33 w Pruszczu Gdańskim.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem
16-U  przeznaczona jest pod zabudowę usługową. Dopuszczalne usługi: handlu, biznesu, gastronomii, edukacji, kultury i sztuki, biurowe , sportu, ochrony zdrowia, w tym gabinety lekarskie, drobne rzemiosło. Nieruchomość znajduje się w strefie bezpośredniej ochrony konserwatorskiej.

TBS-ABK sp. z o.o. wynajmuje i dzierżawi pomieszczenia w budynku trzem podmiotom gospodarczym oraz dzierżawi powierzchnię reklamową na zewnętrznej elewacji budynku t.j.:
1. umowa najmu pomieszczeń o łącznej powierzchni 32,52 m2 na czas nieokreślony – trzymiesięczny okres wypowiedzenia. 2. umowa najmu pomieszczenia o powierzchni 18,49  m2 na czas nieokreślony, 3. umowa dzierżawy pomieszczeń o łącznej powierzchni 411,5 m2 zawarta na czas oznaczony do dnia 30.04.2018r.    4. umowa dzierżawy 40 m2 powierzchni reklamowej na czas oznaczony do 31.12.2017r.

Cena wywoławcza  2 000 000,00 zł. ( słownie: dwa miliony złotych )
Minimalna wysokość postąpienia: 1 %.

Dział III  księgi wieczystej  wolny od obciążeń i zobowiązań.
Dział IV księgi wieczystej – hipoteka umowna kaucyjna w wysokości 800 000,00 zł na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego ( zgoda BGK na wykreślenie hipoteki – wniosek o wykreślenie hipoteki złożony we właściwym sądzie w dniu 19.05.2017r. )

Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku  VAT

Przetarg odbędzie się w dniu 17.08.2017 r. od godziny 1200 w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego ABK Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim przy   ul. Cyprysowej 12.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej t.j. 200 000,00 zł  należy wpłacić w pieniądzu przelewem  (z zaznaczeniem na jaką nieruchomość jest wpłata) najpóźniej do dnia 14.08.2017 r. na konto Bank Gospodarstwa Krajowego  Nr 50 1130 1121 0006 5556 3620 0002.
Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym TBS-ABK
Sp. z o.o. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z uwarunkowaniami urbanistyczno – architektonicznymi  zabudowy, z uzbrojeniem znajdującym się na terenie objętym przetargiem oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Ulegnie ono przepadkowi, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Oferent winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium.
Koszty notarialne ponosi nabywca. Szczegółowe informacje  dotyczące sprzedaży można uzyskać w Towarzystwie Budownictwa Społecznego ABK Sp. z o.o. tel. 58-682-31-57 lub tel. kom. 783 107 783, dot. przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego w Referacie Planowania   i Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański tel. 58-775-99-13.
Prezes TBS-ABK Sp. z o.o. może odwołać ogłoszony przetarg  bez podania przyczyny.

Prezes Zarządu

Andrzej Szymański