Przetargu nieograniczonego w 2019 roku na robotę budowlaną pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Aliny w Pruszczu Gdańskim”. Znak sprawy: ZP.271.1.2019

Utworzony: 24 października 2019

Przetargu nieograniczonego w 2019 roku na robotę budowlaną
pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Aliny w Pruszczu Gdańskim”.
Znak sprawy: ZP.271.1.2019

Ogłoszenie o zamówieniu – pobierz

SIWZ Tom I IDW z załącznikami – pobierz

SIWZ Tom II Dokumentacja projektowa – pobierz

SIWZ Tom III STWiORB – pobierz

SIWZ Tom IV Umowa (wzór) – pobierz

SIWZ Tom V Inne – pobierz

UWAGA! Zamawiający udostępnia edytowalne pliki odpowiadające załącznikom od nr 1 do nr 6 do IDW, które nie stanowią załączników do IDW i mają charakter pomocniczy, a Zamawiający ewentualnie nie ponosi odpowiedzialności za ich zmodyfikowaną przez Wykonawców treść.

1_ formularza oferty – pobierz

2_oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  – pobierz

3_oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – pobierz

4_oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – pobierz

5_wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – pobierz

6_ kosztorys ofertowy – pobierz

15.11.2019

1. Dotyczy: przetarg nieograniczony na robotę budowlaną pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Aliny w Pruszczu Gdańskim”

 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 540245638-N-2019 z dn. 15.11.2019 r – pobierz
 2. Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 15.11.2019 r. – pobierz
  1. SIWZ Tom IV Umowa (wzór) ZMIENIONY – pobierz
  2. SIWZ Tom I IDW załącznik nr 1 Formularz oferty ZMIENIONY – pobierz

28.11.2019

2. Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 28.11.2019 r.- pobierz

Załączniki:

 1. Przedmiar robót uzupełnienia – pobierz
 2. Errata nr 4 – pobierz
 3. EA-1.1 – EA-1.3 Gniazda 18.11 A-Parter – pobierz
 4. EA-5.1-EA-5.10 – Schemat EA-5.1 18.11 Model – pobierz
 5. EA-5.1-EA-5.10 – Schemat EA-5.5 18.11 Model – pobierz
 6. Przedmiar robot branża elektryczna ZMIENIONY – pobierz

02.12.2019

3. Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 02.12.2019 r. – pobierz

13.12.2019

 4.  Informacja, o jakiej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. – pobierz

02.01.2020

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz